Giải quyết khiếu nại của UBND Phường. Từ thực tiễn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Giải quyết khiếu nại của UBND Phường. Từ thực tiễn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 603801
Authors: Võ, Thị Thuận
Keywords: Luật Hành chính;Giải quyết khiếu nại
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Đã làm rõ được khái niệm, đặc điểm của khiếu nại, giải quyết khiếu nại cũng như nguyên tắc của việc giải quyết khiếu nại trong công tác giải quyết khiếu nại của cơ quan HCNN. - Đã xác định rõ thẩm quyền giải quyết khiếu nại của từng chức danh cụ thể trong Bộ máy hành chính Nhà nước và những thủ tục của công tác giải quyết khiếu nại. - Giải quyết vấn đề thực tiễn pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại của CQHCNN nêu những ưu điểm cũng như những tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại của CQHCNN, từ đó tác giả liên hệ thực tế trên địa bàn phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, nêu những tích cực, hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Từ những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục tác giả nêu lên sự cần thiết nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại của cơ quan hành chính nhà nước đồng thời đưa ra những giải pháp có tính tổ chức – pháp lý cũng như phương hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết khiếu nại đối với CQHCNN.
Description: 80 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60102
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Những biểu tượng nghệ thuật tiêu biểu trong thơ Xuân Diệu trước cách mạng Tháng tám năm 1945

Micro-finance: international experiences and some suggestions for Vietnam

Mô hình TOPSIS-AHP sử dụng bộ tiêu chí ICT Newhouse đánh giá bài giảng với trợ giúp ra quyết định thông minh